Welcome to LuatKhoaSanJose Blog

Liên lạc, gởi bài tham gia, góp ý... xin Email đến: hoingoluatkhoa@yahoo.com

8/02/2015

CHÚC MỪNG


CHÚC MỪNG Ls NGUYỄN SỸ THỤY

Được hồng thiệp của Ls Nguyễn Sỹ Thụy cùng Phu Quân là Ông Nguyễn Thanh Bình báo tin Lễ Vu Quy của thứ nữ là:
Cô NGUYỄN THÙY HƯƠNG
kết hôn cùng 
Cậu BRUCE NGÔ
Thứ Nam của Ô.B. Wing Wei Ngô
Hôn lễ được cử hành vào 
ngày 01 tháng 08, năm 2015
tại Boston, Massachusetts USA

Chúng tôi xin chúc mừng đến gia đình của LS
Nguyễn Sỹ Thụy và chúc cho Cô Dâu, Chú Rể
TRĂM NĂM HẠNH PHÚC

Gia Đình Luật Khoa Bắc California